Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

 • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny)
 • aktywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne w zakresie wczesnej edukacji i nauczania języka angielskiego prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
 • przygotowanie językowe pozwalające na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej z wykorzystaniem różnych stylów językowych oraz czytanie tekstów akademickich i użytkowych
 • praktyczną naukę języka angielskiego prowadzącą do uzyskania kompetencji językowych w kierunku poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • metodykę nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III)
 • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
 • nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
 • nauczyciela w instytucjach szkoleniowych prowadzącego zwłaszcza kursy językowe z dziećmi w wieku przedszkolbnym i wczesnoszkolnym
 • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym