Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

  • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny)
  • aktywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
  • diagnozę i terapię oraz profilaktykę trudności w uczeniu się w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym
  • naukę języka obcego w formie lektoratu
  • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

  • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
  • nauczyciela prowadzącego terapię pedagogiczną w klasach szkolnych (integracyjnych, terapeutycznych)
  • nauczyciela prowadzącego specjalistyczne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym