Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Spis proponowanych specjalności w roku akademickim 2017/18:

Studia licencjackie (I stopnia) – stacjonarne i niestacjonarne: 

nowosc Studia licencjackie dla praktyków!!!

 

Dokumenty i opłaty - pedagogika

Wymagane dokumenty i opłaty:

  1. podanie na druku PWSNS kliknij TUTAJ
  2. oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis, świadectwo ukończenia szkoły oraz kserokopie wymienionych świadectw;
  3. dwie fotografie o wym. 37x52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle.
  4. kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
  5. dowód wpłaty pierwszej raty
  6. egzemplarz własnoręcznie podpisanej umowy cywilno-prawnej dotyczącej warunków płatności za naukę, formularze umowy należy pobrać osobiście w dziale rekrutacji PWSNS.

Uwaga: 
Kandydaci którzy zdali maturę za granicą zobowiązani są nostryfikować i przedstawić oryginał dokumentu (wraz z tłumaczeniem) nostryfikacyjnego.  Rekrutacja odbywa się na zasadzie wstępu wolnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (na specjalności logopedyczne obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna).

Biuro rekrutacyjne

Odpłatność za studia I stopnia (licencjackie) - rok akademicki 2017/18

Opłata wpisowa - 0zł

Opłata za I rok nauki w 12 ratach - 299zł

Opłata za I rok nauki w 10 ratach - 339zł

Opłata jednorazowa za 1 semestr nauki - 1590zł

Opłata jednorazowa za 1 rok nauki - 3090zł

Opłata jednorazowa za całe studia (6 semestrów) - 8900zł

Zarządzenie Kanclerza PWSNS nr 3/2017 – do pobrania

Promocje i rabaty stałe - Szczegóły znajdziesz w Regulaminie promocji PWSNS w Gdyni.