Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z edukacją dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

  • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny)
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
  • przygotowanie do konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz opracowywania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • planowanie, realizację i ewaluację zajęć edukacyjno - terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym (indywidualnych i  grupowych) oraz monitorowania ich osiągnięć, 
  • naukę języka obcego w formie lektoratu
  • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

  • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
  • nauczyciela wspomagającego w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) do pracy z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym