Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z socjoterapią
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

  • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny)
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
  • diagnoza i kwalifikacja w socjoterapii
  • konstruowanie programów i treningów socjoterapeutycznych
  • naukę języka obcego w formie lektoratu
  • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

  • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
  • socjoterapeuty w szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach szkolnych, środowiskowych, socjoterapeutycznych i przy domach kultury
  • członka zespołu prowadzącego zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju
  • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym