Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

58 - 623 09 22

Specjalność: Resocjalizacja i socjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
 • przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej w specjalności resocjalizacja i socjoterapia
 • psychologia w ujęciu praktycznym
 • diagnoza i rozwiazywanie problemów wychowawczych
 • warsztat pracy z uczniem niedostosowanym społecznie
 • konstruowanie autorskich programów profilaktyczno - terapeutycznych
 • dobre praktyki – praca opiekuńczo – wychowawcza, dydaktyczna i terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym
 • studium przypadku – prowadzenie placówki resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 • naukę języka obcego w formie lektoratu
 • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • nauczyciela prowadzącego zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • nauczyciela - wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • nauczyciela-wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 
 • wychowawcy w zakładach resocjalizacyjnych, w tym w młodzieżowych ośrodkach adaptacji społecznej
 • socjoterapeuty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkolnych, środowiskowych i przy domach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • kuratora sądowego i penitencjarnego
 • pracownika policji w działach prewencji i policyjnych izbach dziecka